تاریخچه شرکت
ماموریت و چشم انداز ما

تاسيس شرکت سهامي خاص ...:::آتي نفيس مبينا::... درتاريخ 1398 به شماره ثبت ۱۵۹۵۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۷۹۳۹۴۹ ثبت و امضا ذيل دفاتر تکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي مي گردد.

موضوع فعاليت: وصول مطالبات بانکي ـ پيمانکاري خدمات شهري و فضاي سبز ـ واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني - استفاده از تسهيلات و اعتبارات بانکي به صورت ارزي و ريالي از کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و غيردولتي - عقد قرارداد با کليه ارگانهاي دولتي و غيردولتي - شرکت در مناقصه ها و مزايده هاي دولتي و غيردولتي ـ فعاليت در امور نمايشگاهي داخل و خارج از کشور - خريد و فروش و واردات و صادرات کليه اقلام مرتبط با موضوع فعاليت شرکت- اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي - انجام موضوع فعاليت پس از اخذ مجوزهاي لازم از دستگاه مربوطه. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط.

مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.


1398

1399

1400

تیم حرفه ای ما
مهندس هدیه ذوالقدر
مدیرعامل
علیرضا بارگیران
مدیر امور بین الملل
فاطمه صفری
مدیر بازاریابی و فروش
حسین کاظم نژاد
بازرس شرکت
مهندس رقیه رمضانخانی
عضو هیئت مدیره
۳۷
 
سال تجربه
15+شعبه
65Bدلار سود پول
24+مشاور خبره
98kسرمایه گذاری موفق